No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

Menu

No hi ha productes a la cistella.

Consideracions  de contractació

Les condicions per les quals es regeix la venda de productes i serveis mitjançant el present web, impliquen que vostè consenteix en quedar vinculat per les següents Condicions Comercials, així com per les Condicions d’ús del Web, per la nostra Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Les presents Condicions i Polítiques podran ser modificades en qualsevol moment, essent responsabilitat del comprador revisar-les periòdicament, així com cada cop que es procedeixi a la contractació de productes i/o serveis. 

Les Condicions i Polítiques vigents en el moment d’ús de la Pàgina Web o de formalització del contracte seran les que estipulades en el moment de l'ús.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

Les presents Condicions Generals de Contractació dels productes i serveis oferts al Lloc Web són subscrites per les parts següents:

*D’una part, per la Farmàcia LaSans, amb NIF 402723765C i domicili situat a Avda.Sant Jordi 48, d’OLOT

*Per  d’altra, el Client, les dades del qual són els que ens ha facilitat en els formularis del Web.

CONDICIÓ de CLIENT

Per ser Client es requereix ser major d’edat i tenir la capacitat necessària per contractar. Quan un usuari, es converteix en Client es compromet al següent:

  • Aportar únicament dades veraces de la seva identitat. 
  • Guardar degudament el seu nom d’usuari i la seva contrasenya. 

No ens fem responsables per cap conseqüència derivada de l’incompliment dels compromisos del client.

OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE

L’activitat del Web, consisteix en oferir i vendre al Client una àmplia varietat de productes i/o serveis, destinats exclusivament a consumidors finals, de conformitat amb les disposicions legislatives vigents.

SISTEMA DE COMPRA

Fer una comanda

Els Productes que s’ofereixen al Web, venen detallats a cada secció i procurem que les fotos i descripcions, els identifiquin clarament però no ens responsabilitzem de com es puguin interpretar.

Per formalitzar una comanda caldrà que l’usuari adquireixi  la condició de Client(*) i un  cop adquirida aquesta, i si desitja un producte, haurà d'afegir-lo a la cistella i validar la comanda corresponent.

Per la seva part, això suposarà que coneix i que accepta expressament les condicions generals de contractació establertes i amb això es converteix en client de la LaSans.

(*) La condició de client s’adquireix mitjançant la complementació del formulari electrònic o el fulletó específic per aquesta finalitat que trobarà al web a la pròpia farmàcia.

Preus dels Productes 

Tots els preus dels Productes estan indicats en euros (€) i corresponen al preu unitari de cada producte amb l’Impost sobre el Valor Afegit  inclòs.(Espanya)

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de que es tracti.

Els preus i ofertes presentats al Web són vàlids, exclusivament  per a comandes online realitzats al web de la farmàcia LaSans i només per al moment en el que vostè els consulta. El preu que se’ls facturarà per la seva compra serà el que correspongui al/s Producte/s que vostè adquireixi en el moment de la formalització de la comanda. Els preus del Web els  de Farmàcia LaSans podran ser diferents donat que puntualment es poden realitzar promocions diferents en un dels dos llocs.

Confirmació de la Compra

La compra queda formalitzada  des de que el client pressioni el corresponent botó de la passarel·la de pagament. Entenent-se que ha seguit totes les fases del procediment i ha completat totes les fases prèvies i ha fet l’acceptació expressa de l'acceptació de les Condicions de Contractació.

Condicions de pagament

Farmàcia LaSans posa a disposició del Client diferents tipus de pagament per tal de facilitar la compra.

Si opta pel pagament a través de targeta bancària, serà redirigit en la pàgina web corresponent on, un cop hagi accedit i formalitzades les dades sol·licitades, podrà fer efectiu l’abonament.

LaSans, un cop hagi rebut la corresponent confirmació per part de l'entitat bancària donara la compra per formalitzada. 

Entrega  dels Productes

  • Disponibilitat dels Productes

Totes les comandes de Productes estan subjectes a disponibilitat. Si es produeixen dificultats de subministrament  o si no queden articles en estoc, ens posarem en contacte amb el client per comunicar la incidència i aquest podrà optar aquest últim per devolució de l’import total abonat.

En cas de que en una comanda s’incloguin varis productes i algun d’ells no estigui disponible, laSans es posarà en contacte amb el Client  per comunicar la incidència i acordar en el seu cas el desistiment o  l’enviament de la comanda per separat.

  • Terminis de lliurament de Productes

Sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior respecte de la disponibilitat i excepte que es produeixin circumstàncies extraordinàries o de força major laSans es compromet a posar a disposició del client la comanda en el seu domicili en un termini màxim de 3 / 4 dies laborals. 

  • Lliurament dels Productes

Les despeses d’enviament i/o gestió, li seran mostrades abans de finalitzar la seva compra, aquestes poden variar en funció de l’adreça d’enviament o de les condicions de la comanda.

En el cas que una comanda sigui retornada per l’empresa de missatgeria  per causes que puguin ser imputables a vostè, no se li tornarà a enviar fins que aboni un nou lliurament, per formalitzar i acordar i formalitzar un nou lliurament s’haurà de posar en contacte amb la Farmàcia.

Cancel·lació de productes i/o serveis 

LaSans es reserva el dret de retirar i /o modificar qualsevol producte del Web en qualsevol moment i de treure o modificar la seva descripció.

En aquest cas, laSans no serà responsable pel fet de treure o modificar qualsevol material o contingut o per la cancel·lació de comandes.

En aquests hipotètics casos laSans queda compromesa a donar les explicacions oportunes al client.

Terminis de lliurament

La seva compra serà lliurada dintre del termini  establert en aquestes condicions generals de contractació.

DRET DE DESISTIMENT del PRODUCTE LLIURAT

La Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries,  estableixen que el client té dret al desistiment. Per exercir aquest dret, és imprescindible que el client informi de la seva voluntat a la farmàcia dins del termini màxim de 14 dies naturals comptats a partir de la data de lliurament.

 Per formalitzar el procés de desistiment, el client haurà de complir les següents condicions :

  • El client queda obligat a remetre el producte, amb el seu corresponent precinte intacte i sense senyals d’haver estat manipulat, en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que ens comuniqui la seva decisió de desistiment.
  • Quan rebem la comanda i es comprovi que compleix amb les condicions anteriorment indicades, se li reintegrarà l’import pagat fet servir pel Client en el procés de compra. 
  • Les despeses de la devolució, correran per compte del Client, excepte en els casos d’error en l’enviament. 

En cas de que la Farmàcia detectés qualsevol classe de manipulació o desperfecte en el producte retornat, aquesta es reserva la possibilitat de remetre de nou el producte en qüestió al Client mitjançant enviament postal contra reemborsament, assumint aquest últim les corresponents despeses d’enviament.

No serà possible exercir el dret de desistiment en aquells productes que per motius d’higiene no siguin susceptibles de ser reacondicionats.

GARANTIES

Els productes oferts són originals, i sense cap defecte, comptant totes les garanties legalment establerts. Tenint en compte que pràcticament la majoria de Productes comercialitzats són peribles i de consum, el termini de garantia mínima legalment establert serà el de la pròpia naturalesa del Producte comercialitzat. En qualsevol cas, el client haurà d’informar a la Farmàcia de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’aquesta situació.

Donades les característiques pròpies dels productes ofertats, aquests, disposen dels seus respectius terminis de caducitat i consum preferent, per aquest motiu laSans es compromet a entregar els respectius productes  garantint sempre un termini suficient i raonable per al seu consum.

En cas de desperfecte, no imputable a mala praxis del client la seva devolució en cap cas suposarà un cost per al client.

INCIDÈNCIES

En el cas d’alguna tipus d'incidència LaSans procedirà a resoldre en la major brevetat possible i vetllant sempre pel interès del client.

ATENCIÓ AL CLIENT

LaSans es posa a disposició del client, amb l’objectiu de respondre a qüestions plantejades en relació a la compra dels productes o serveis.

 Les vies de contacte són les que es detallen a continuació:

  • tel: 972270241
  • mail:  sans@farmacialasans.com

 LEGISLACIÓ APLICABLE 

De conformitat amb l’article 52 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, les presents Condicions de Contractació es sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals d’OLOT o del domicili del Client.

crossmenuchevron-right