No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

No hi ha productes a la cistella.

Menu

No hi ha productes a la cistella.

Consideracions  de contractació

Les condicions per les quals es regeix la venda de productes i serveis mitjançant el present web, impliquen que vostè consenteix en quedar vinculat per les següents Condicions Comercials, així com per les Condicions d’ús del Web, per la nostra Política de Privacitat i la Política de Cookies.

Les presents Condicions i Polítiques podran ser modificades en qualsevol moment, essent responsabilitat del comprador revisar-les periòdicament, així com cada cop que es procedeixi a la contractació de productes i/o serveis. 

Les Condicions i Polítiques vigents en el moment d’ús de la Pàgina Web o de formalització del contracte seran les que estipulades en el moment de l'ús.

IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS CONTRACTANTS

Les presents Condicions Generals de Contractació dels productes i serveis oferts al Lloc Web són subscrites per les parts següents:

*D’una part, per la Farmàcia LaSans, amb NIF 402723765C i domicili situat a Avda.Sant Jordi 48, d’OLOT

*Per  d’altra, el Client, les dades del qual són els que ens ha facilitat en els formularis del Web.

CONDICIÓ de CLIENT

Per ser Client es requereix ser major d’edat i tenir la capacitat necessària per contractar. Quan un usuari, es converteix en Client es compromet al següent:

No ens fem responsables per cap conseqüència derivada de l’incompliment dels compromisos del client.

OBJECTE I NATURALESA DEL CONTRACTE

L’activitat del Web, consisteix en oferir i vendre al Client una àmplia varietat de productes i/o serveis, destinats exclusivament a consumidors finals, de conformitat amb les disposicions legislatives vigents.

SISTEMA DE COMPRA

Fer una comanda

Els Productes que s’ofereixen al Web, venen detallats a cada secció i procurem que les fotos i descripcions, els identifiquin clarament però no ens responsabilitzem de com es puguin interpretar.

Per formalitzar una comanda caldrà que l’usuari adquireixi  la condició de Client(*) i un  cop adquirida aquesta, i si desitja un producte, haurà d'afegir-lo a la cistella i validar la comanda corresponent.

Per la seva part, això suposarà que coneix i que accepta expressament les condicions generals de contractació establertes i amb això es converteix en client de la LaSans.

(*) La condició de client s’adquireix mitjançant la complementació del formulari electrònic o el fulletó específic per aquesta finalitat que trobarà al web a la pròpia farmàcia.

Preus dels Productes 

Tots els preus dels Productes estan indicats en euros (€) i corresponen al preu unitari de cada producte amb l’Impost sobre el Valor Afegit  inclòs.(Espanya)

El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent en cada moment en funció de l’article concret de que es tracti.

Els preus i ofertes presentats al Web són vàlids, exclusivament  per a comandes online realitzats al web de la farmàcia LaSans i només per al moment en el que vostè els consulta. El preu que se’ls facturarà per la seva compra serà el que correspongui al/s Producte/s que vostè adquireixi en el moment de la formalització de la comanda. Els preus del Web els  de Farmàcia LaSans podran ser diferents donat que puntualment es poden realitzar promocions diferents en un dels dos llocs.

Confirmació de la Compra

La compra queda formalitzada  des de que el client pressioni el corresponent botó de la passarel·la de pagament. Entenent-se que ha seguit totes les fases del procediment i ha completat totes les fases prèvies i ha fet l’acceptació expressa de l'acceptació de les Condicions de Contractació.

Condicions de pagament

Farmàcia LaSans posa a disposició del Client diferents tipus de pagament per tal de facilitar la compra.

Si opta pel pagament a través de targeta bancària, serà redirigit en la pàgina web corresponent on, un cop hagi accedit i formalitzades les dades sol·licitades, podrà fer efectiu l’abonament.

LaSans, un cop hagi rebut la corresponent confirmació per part de l'entitat bancària donara la compra per formalitzada. 

Entrega  dels Productes

Totes les comandes de Productes estan subjectes a disponibilitat. Si es produeixen dificultats de subministrament  o si no queden articles en estoc, ens posarem en contacte amb el client per comunicar la incidència i aquest podrà optar aquest últim per devolució de l’import total abonat.

En cas de que en una comanda s’incloguin varis productes i algun d’ells no estigui disponible, laSans es posarà en contacte amb el Client  per comunicar la incidència i acordar en el seu cas el desistiment o  l’enviament de la comanda per separat.

Sense perjudici d’allò establert a la clàusula anterior respecte de la disponibilitat i excepte que es produeixin circumstàncies extraordinàries o de força major laSans es compromet a posar a disposició del client la comanda en el seu domicili en un termini màxim de 3 / 4 dies laborals. 

Les despeses d’enviament i/o gestió, li seran mostrades abans de finalitzar la seva compra, aquestes poden variar en funció de l’adreça d’enviament o de les condicions de la comanda.

En el cas que una comanda sigui retornada per l’empresa de missatgeria  per causes que puguin ser imputables a vostè, no se li tornarà a enviar fins que aboni un nou lliurament, per formalitzar i acordar i formalitzar un nou lliurament s’haurà de posar en contacte amb la Farmàcia.

Cancel·lació de productes i/o serveis 

LaSans es reserva el dret de retirar i /o modificar qualsevol producte del Web en qualsevol moment i de treure o modificar la seva descripció.

En aquest cas, laSans no serà responsable pel fet de treure o modificar qualsevol material o contingut o per la cancel·lació de comandes.

En aquests hipotètics casos laSans queda compromesa a donar les explicacions oportunes al client.

Terminis de lliurament

La seva compra serà lliurada dintre del termini  establert en aquestes condicions generals de contractació.

DRET DE DESISTIMENT del PRODUCTE LLIURAT

La Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries,  estableixen que el client té dret al desistiment. Per exercir aquest dret, és imprescindible que el client informi de la seva voluntat a la farmàcia dins del termini màxim de 14 dies naturals comptats a partir de la data de lliurament.

 Per formalitzar el procés de desistiment, el client haurà de complir les següents condicions :

En cas de que la Farmàcia detectés qualsevol classe de manipulació o desperfecte en el producte retornat, aquesta es reserva la possibilitat de remetre de nou el producte en qüestió al Client mitjançant enviament postal contra reemborsament, assumint aquest últim les corresponents despeses d’enviament.

No serà possible exercir el dret de desistiment en aquells productes que per motius d’higiene no siguin susceptibles de ser reacondicionats.

GARANTIES

Els productes oferts són originals, i sense cap defecte, comptant totes les garanties legalment establerts. Tenint en compte que pràcticament la majoria de Productes comercialitzats són peribles i de consum, el termini de garantia mínima legalment establert serà el de la pròpia naturalesa del Producte comercialitzat. En qualsevol cas, el client haurà d’informar a la Farmàcia de la falta de conformitat en el termini de dos mesos des de que va tenir coneixement d’aquesta situació.

Donades les característiques pròpies dels productes ofertats, aquests, disposen dels seus respectius terminis de caducitat i consum preferent, per aquest motiu laSans es compromet a entregar els respectius productes  garantint sempre un termini suficient i raonable per al seu consum.

En cas de desperfecte, no imputable a mala praxis del client la seva devolució en cap cas suposarà un cost per al client.

INCIDÈNCIES

En el cas d’alguna tipus d'incidència LaSans procedirà a resoldre en la major brevetat possible i vetllant sempre pel interès del client.

ATENCIÓ AL CLIENT

LaSans es posa a disposició del client, amb l’objectiu de respondre a qüestions plantejades en relació a la compra dels productes o serveis.

 Les vies de contacte són les que es detallen a continuació:

 LEGISLACIÓ APLICABLE 

De conformitat amb l’article 52 de la Llei 1/2000, de 7 de gener, d'Enjudiciament Civil, les presents Condicions de Contractació es sotmeten a la legislació espanyola i als Jutjats i Tribunals d’OLOT o del domicili del Client.

This is a sample page.

Overview

Our refund and returns policy lasts 30 days. If 30 days have passed since your purchase, we can’t offer you a full refund or exchange.

To be eligible for a return, your item must be unused and in the same condition that you received it. It must also be in the original packaging.

Several types of goods are exempt from being returned. Perishable goods such as food, flowers, newspapers or magazines cannot be returned. We also do not accept products that are intimate or sanitary goods, hazardous materials, or flammable liquids or gases.

Additional non-returnable items:

To complete your return, we require a receipt or proof of purchase.

Please do not send your purchase back to the manufacturer.

There are certain situations where only partial refunds are granted:

Refunds

Once your return is received and inspected, we will send you an email to notify you that we have received your returned item. We will also notify you of the approval or rejection of your refund.

If you are approved, then your refund will be processed, and a credit will automatically be applied to your credit card or original method of payment, within a certain amount of days.

Late or missing refunds

If you haven’t received a refund yet, first check your bank account again.

Then contact your credit card company, it may take some time before your refund is officially posted.

Next contact your bank. There is often some processing time before a refund is posted.

If you’ve done all of this and you still have not received your refund yet, please contact us at {email address}.

Sale items

Only regular priced items may be refunded. Sale items cannot be refunded.

Exchanges

We only replace items if they are defective or damaged. If you need to exchange it for the same item, send us an email at {email address} and send your item to: {physical address}.

Gifts

If the item was marked as a gift when purchased and shipped directly to you, you’ll receive a gift credit for the value of your return. Once the returned item is received, a gift certificate will be mailed to you.

If the item wasn’t marked as a gift when purchased, or the gift giver had the order shipped to themselves to give to you later, we will send a refund to the gift giver and they will find out about your return.

Shipping returns

To return your product, you should mail your product to: {physical address}.

You will be responsible for paying for your own shipping costs for returning your item. Shipping costs are non-refundable. If you receive a refund, the cost of return shipping will be deducted from your refund.

Depending on where you live, the time it may take for your exchanged product to reach you may vary.

If you are returning more expensive items, you may consider using a trackable shipping service or purchasing shipping insurance. We don’t guarantee that we will receive your returned item.

Need help?

Contact us at {email} for questions related to refunds and returns.

El web https://www.farmacialasans.com es propietat de farmàcia LaSANS i  té per titular Joan SANS RUBIO, amb N.I.F. 40272376C farmaceùtic col·legiat (COF Girona)  i amb domicili a Avda.Sant Jordi  núm 48 d’OLOT.

Si vostè navega per aquesta pàgina Web accepta sota la seva única i exclusiva responsabilitat les presents condicions generals d'accés i ús del Web.  

Identificació de les Parts

Per  una banda, LaSans i per l’altre, l'usuari final interessat en els productes i/o serveis oferts a través del Web, les dades de caràcter personal són les que aquest ens ha facilitat,  a través dels formularis de contacte i / o encàrrec que a tal efecte posem a disposició de l'Usuari.

Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions, regulen l'accés, navegació i utilització del Web per part de l'Usuari i/o client.

Ús del Web

L'accés al Web és exclusiva responsabilitat de qui ho realitza i és ell, qui es compromet a utilitzar els continguts, informació i dades del web de conformitat amb els bons.

LaSans no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que pogués derivar-se de l'accés i ús o de l'incompliment de les presents Condicions Generals.

Tampoc es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l'Usuari .

LaSans, es compromet a publicar informacions i dades de solvència contrastada però l’usuari no pot entendre les recomanacions com un acte mèdic ni com una prescripció i queda obligat a contrastar les opinions i suggeriments en altres fonts d’informació.

Regles d’Ús del Web

L'Usuari es compromet a utilitzar el web evitant qualsevol pràctica fraudulenta que pogués perjudicar a terceres persones o els interessos de laSans.

Enllaços a altres webs

En cas que des de aquest Web l’usuari accedeixi a altres xarxes o recursos informàtics, accepta sotmetre's al que disposen les corresponents polítiques de privacitat.

Exclusió de garanties

L'Oficina de Farmàcia no garanteix la disponibilitat permanent dels serveis oferts al web, si bé durà a terme els seus millors esforços per garantir la regularitat i el bon funcionament de les mateixes. A aquests efectes, l'Oficina de Farmàcia declara que LaSans adoptarà totes les mesures necessàries i raonables, dins les seves possibilitats i de l'estat de la tecnologia, per garantir un funcionament correcte del web així com la disponibilitat dels productes i/o serveis.

No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels perjudicis que es puguin derivar en l'accés o en la navegació pel Web, ni sobre els perjudicis que es puguin derivar per l'Usuari de l'existència o propagació de virus informàtics. 

Tampoc podem assumir cap responsabilitat respecte dels errors, omissions o males interpretacions en el contingut del web.

 Modificació de les Condicions Generals d’Accés i Ús

Ens reservem el dret d'efectuar, les modificacions que es consideri oportunes en les presents Condicions Generals, i queda sota responsabilitat de l'Usuari conèixer les Condicions Generals en el moment de la seva utilització.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat industrial i intel·lectual sobre els continguts inserits per l'Oficina en el web, pertanyen a laSans o a tercers que li han cedit els seus drets.

Farmàcia LaSans autoritza la visualització, impressió, descàrrega o emmagatzematge, ja sigui en la seva totalitat o parcialment, dels continguts inserits en el web per a l'ús personal, sempre que, en tot cas, s'indiqui l'origen. 

Qualsevol altre ús estarà subjecte a la prèvia i expressa autorització atorgada a aquest efecte per LaSans.

Normativa legal i jurisdicció competent

La jurisdicció espanyola vigent determinarà les lleis que hagin de regir les relacions entre LaSans i l’usuari de la pàgina.

Protecció de dades

Les dades de caràcter personal es conservaran durant el temps estrictament necessari fins que acabi la finalitat per a la qual es van recollir, i sempre que es mantingui la causa que va legitimar el tractament d'aquestes dades personals. Finalitzada la causa que va legitimar el tractament, les dades personals seran conservades degudament bloquejades durant el període de temps que sigui oportú en atenció a complir amb els terminis legals de prescripció per evitar eventuals infraccions.

L’usuari podrà en qualsevol moment exercir els seus drets d'accés, rectificació,  o supressió del tractament de les seves dades, enviant una comunicació per correu electrònic sans@farmacilasans.com.

En relació a las Cookies durant la navegació

Una cookie (o galeta informàtica) és una petita informació enviada per un lloc web i emmagatzemada al navegador de l'usuari, de manera que el lloc web pot consultar l'activitat prèvia de l'usuari. Les seves principals funcions són:

Cookies pròpies:

Tipus de cookieFinalitat
cnolotci_sessionFacilitar informació d’inici a l’intranet
PHPSESSIDControl de sessió
_gaIdentificar usuaris
_gatLimitar sol·licituds
_gidIdentificar usuaris

Cookies de tercers en el portal:

Tipus de cookieEmpresaFinalitat+ Informació
_utma_utmb_utmc_utmzGoogleNavegació de forma Anónima que permet saber què es consulta i com es navegahttp://www.google.es/intl/es/analytics/privacyoverview.html

Cookies insertades per altres canals en el portal:

Tipus de cookieEmpresaFinalidad+ Información
 TwitterVisitantehttps://twitter.com/privacy
 FacebookVisitantehttps://www.facebook.com/help/cookies
 PicassaVisitantehttp://www.google.com/intl/en/policies/technologies/cookies/

GESTIONAR COOKIES

Pots permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades al teu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador instal·lat al teu ordinador.<

Si no estàs segur de quin tipus i versió de navegador fas servir per accedir a internet:

COM GESTIONAR LES COOKIES A WINDOWS

Google Chrome

 1. Fes clic al menú de Chrome situat a la barra d’eines del navegador.
 2. Selecciona “Configuració”.
 3. Fes clic a “Mostrar opcions avançades…”
 4. A la secció “Privacitat”, fes clic al botó “Configuració de contingut…”.
 5. A la secció “Cookies”, pots configurar les opcions que s’indiquen a continuació: Eliminar cookies, bloquejar o permetre les cookies de forma predeterminada, incloure excepcions de cookies de dominos o llocs web específics.
 6. Si necessites més detalls pots consultar l’ajuda de Google Chrome.

Microsoft Internet Explorer 7.0 y 8.0

 1. Fes clic al botó “Eines” i després a “Opcions d’Internet”.
 2. Fes clic a la fitxa “Privacitat” i, a continuació, mou el control lliscant a una posició intermitja entre els extrems superior i inferior, de forma que no es bloquegin ni permetin totes les cookies.
 3. Fes clic a “Llocs”.
 4. Al quadre “Direcció del lloc web”, escriu la direcció d’un lloc web i, després, fes clic a “Bloquejar” o “Permetre”.
 5. Mentre escriu, anirà apareixent una llista de les planes web que ja hagi visitat. Si fa clic en un element de la llista, es mostrarà al quadre Direcció del lloc web.
 6. Al finalitzar, fes clic a “Acceptar”.
 7. Torna a col·locar el control lliscant a la seva posició original i fes clic a “Acceptar”.
 8. Pots consultar l’ajuda de Windows per més informació.

Mozilla Firefox

 1. A la part superior de la finestra de Firefox, fes clic al botó Firefox i selecciona “Opcions”.
 2. Selecciona el panell “Privacitat”.
 3. A “Firefox podrà:” escull “Fer servir una configuració personalitzada per l’historial”.
 4. Marca l’opció “Acceptar cookies” per activar-les i desmarca-la per desactivar-les.
 5. Si no vols rebre cookies de tercers desmarca “Acceptar cookies de tercers”.
 6. Pots consultar l’ajuda de Mozilla per més informació.

Safari

 1. Fes clic a “Safari” a la part superior de la finestra del teu navegador i selecciona l’opció “Preferències”.
 2. Fes clic a “Privacitat”.
 3. A l’apartat “Bloquejar cookies” selecciona una de les següents opcions segons t’interessi: “De publicitat i tercers”, “Sempre”, o “Mai”.

Opera

 1. Fes clic a “Configuració” a la part superior de la finestra del navegador i selecciona “Opcions”.
 2. A continuació selecciona la pestanya “Avançat” i a la llista de l’esquerra selecciona “Cookies”.
 3. A continuació selecciona “Acceptar cookies”.
 4. Disposa de tres opcions segons la preferència “Acceptar cookies”.

COM GESTIONAR LES COOKIES A MAC

Google Chrome

 1. Fes clic al menú de Chrome situat a la barra d’eines del navegador.
 2. Selecciona “Configuració”.
 3. Fes clic a “Mostrar opcions avançades…”
 4. A la secció “Privacitat”, fes clic al botó “Configuració de contingut…”.
 5. A la secció “Cookies”, pots configurar les opcions que s’indiquen a continuació: Eliminar cookies, bloquejar o permetre les cookies de forma predeterminada, incloure excepcions de cookies de dominis o llocs web específics.

Microsoft Internet Explorer

 1. Fes clic a “Explorer” a la part superior de la finestra del seu navegador i selecciona les opcions de “Preferències”.
 2. Desplaça’t fins abaix fins que aparegui “Cookies” a Arxius rebuts.
 3. Selecciona l’opció “No preguntar mai”.
 4. Fes clic en “Acceptar”.

Mozilla Firefox

 1. A la barra de menús, fes clic al menú Firefox i selecciona “Preferències…”.
 2. Selecciona el panell Privacitat.
 3. A “Firefox podrà:” has d’escollir “Utilitzar una configuració personalitzada per l’historial”.
 4. Marca l’opció “Acceptar cookies” per activar-les, i desmarca-la per desactivar-les.
 5. Si no vols rebre cookies de tercers desmarca “Acceptar cookies de tercers”.

Safari

 1. Fes clic a “Safari” a la part superior de la finestra del teu navegador i selecciona l’opció “Preferències”.
 2. Fes clic a “Privacitat”.
 3. A l’apartat “Bloquejar cookies” selecciona una de les següents opcions segons t’interessi: “De publicitat i tercers”, “Sempre”, o “Mai”.

Opera

 1. Fes clic a “Opera” a la part superior de la finestra del navegador i selecciona “Opcions”.
 2. A continuació selecciona la pestanya “Avançat” i a la llista de l’esquerra selecciona “Cookies”.
 3. A continuació, seleccion “Acceptar cookies”.
 4. Disposa de tres opcions segons la teva preferència: “Acceptar cookies”, “Acceptar cookies només del lloc visitat” i “No acceptar cookies mai”.

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i la seva normativa de desenvolupament, el responsable del lloc web, en compliment del que disposen els articles 5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris del lloc web que facilitin o hagin de facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades en un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris, mitjançant la marcació de la casella, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part del prestador per a realitzar les següents finalitats.

 1. Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, sms, mms,comunicats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur que faci possible realitzar comunicacions comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades sobre productes o serveis oferts pel prestador, així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a les dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part del prestador i seran de productes i serveis relacionats amb el sector del prestador.
 2. Realitzar estudis estadístics.
 3. Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari en el lloc web de la companyia.
 4. Remetre el bolletí de notícies de la pàgina web.

El prestador informa i garanteix   expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies i que sempre que s’hagués de realitzar algun tipus de cessió de dades personals, de forma prèvia es sol·licitarà el consentiment exprés, informat e inequívoc per part dels titulars.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatòries ja que són necessàries per la prestació d’ un servei òptim a l’ usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, el prestador no garanteix que l’ informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

El prestador garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació informació i oposició, en els termes disposats en la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que disposa a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD) podrà exercitar els seus drets remetent una sol·licitud expressa, justament amb una còpia del seu DNI a través dels següents mitjans:

 1. Correu electrònic: sans@farmacialasans.com
 2. Fax : 972270241 / 648082805
 3. Correu postal : Avda.Sant Jordi 48/17800 OLOT (Girona)

De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció en l’apartat de donar-se de baixa de tots els correus electrònics remesos per part del prestador.

De la mateixa manera, el prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i d’ organització necessàries per garantir la seguretat e integritat de les dades de caràcter personal que tracti, per evitar la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

DIRECCIONS IP

Els servidors del lloc web, podran detectar de manera automàtica la direcció IP i el nom del domini utilitzats per l’usuari. Una direcció IP és un número assignat automaticament a un ordinador quan aquest es connecta a Internet. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit que permet el posterior processament de les dades amb la finalitat d’obtenir mesures solsament estadístiques que permetin conèixer el número d’impressions de pàgines, el número de visites realitzades als serveis web, l’ordre de visites, el punt d’accés, etc.

SEGURETAT

El lloc web, utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades en la indústria com firewalls, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics. Tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per tal d’aconseguir-ho, l’usuari / client, accepta que el prestador obtingui dades per efectes de la corresponent autentificació dels controls d’ accés.

Tot procés de contractació o que comporti la introducció de dades personals de caràcter alt (salut, ideologia…) seran sempre transmeses mitjançant un protocol de comunicació segura (https://…) de tal manera que cap tercer tingui accés a la informació transmesa via electrònica.

crossmenuchevron-right